PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Stanovy MS SČK

Stanovy Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža

Stanovy miestneho spolku SČK

 

1. Členstvo v SČK (ďalej aj len „členstvo“) je dobrovoľné. Členom SČK (ďalej aj len „člen“)

sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,

ktorá súhlasí s princípmi a poslaním hnutia a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v týchto stanovách.

Ak nie je ďalej ustanovené inak, fyzická osoba môže byť členom SČK, len ak je staršia ako 15 rokov.

2. Uchádzač o členstvo sa môže rozhodnúť, či bude úlohy SČK plniť v niektorom Miestnom

spolku SČK (ďalej aj len „miestny spolok“) alebo ako individuálny člen SČK. Deti a mládež vo veku

od 5 rokov do dovŕšenia 25 rokov môžu úlohy SČK plniť v rámci Mládeže SČK (ďalej aj len

„mládež“) (čl. XI).

3. Osobám, ktoré sa mimoriadne významne zaslúžili o rozvoj alebo dobré meno SČK, môže

prezídium udeliť čestné členstvo.

Vznik členstva v SČK

1. Členstvo v SČK vzniká registráciou. Registráciu vykoná predseda (výbor) miestneho

spolku, ktorému uchádzač o členstvo podá písomnú prihlášku. Registráciu individuálneho člena

vykoná Územný spolok SČK (ďalej aj len „územný spolok“), ktorému uchádzač o členstvo podá

písomnú prihlášku.

2. Registrácia sa vykoná ku dňu podania prihlášky. Ak uchádzač nespĺňa podmienky

ustanovené zákonom o SČK a týmito stanovami, registrácia podľa odseku 1 sa nevykoná. Uchádzač

6

môže požiadať, aby rozhodnutie o nevykonaní registrácie preskúmalo zhromaždenie členov miestneho

spolku (územná rada).

3. Registráciu členov, ktorí sa združujú v mládeži, upraví osobitný vnútorný predpis, ktorý

vydá Najvyššia rada SČK (ďalej aj len „najvyššia rada“).

Práva a povinnosti člena SČK

1. Člen SČK má právo:

a) slobodne sa rozhodnúť, v ktorom miestnom alebo územnom spolku chce byť registrovaný,

b) podieľať sa na plnení úloh SČK a na tento účel využívať v nevyhnutnom rozsahu majetok

SČK,

c) voliť a byť volený do orgánov a funkcií na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry

SČK,

d) byť volený do funkcií s hmotnou zodpovednosťou, ak dosiahne vek 18 rokov,

e) zúčastňovať sa hlasovaním na rozhodovacom procese v príslušných orgánoch SČK,

f) slobodne prejavovať svoje názory na činnosť SČK, predkladať návrhy, požiadavky

a sťažnosti na všetky orgány a žiadať odpoveď,

g) požadovať ochranu, pomoc a podporu v súlade s princípmi Červeného kríža a Červeného

polmesiaca,

h) nosiť odznak a vyznamenania SČK a pri organizovaných akciách a podujatiach súvisiacich

s činnosťou SČK aj uniformu SČK.

2. Člen SČK je povinný:

a) dodržiavať stanovy, chrániť znak, názov, dobré meno SČK, jeho jednotu a vnútornú

demokraciu,

b) podľa svojich možností a schopností aktívne sa zúčastňovať na práci SČK,

c) podporovať činnosť SČK, riadiť sa základnými princípmi hnutia a šíriť ich,

d) rešpektovať rozhodnutia orgánov SČK a uložené úlohy vyplývajúce zo zastávanej funkcie,

ak sú v súlade s právnymi predpismi a stanovami,

e) chrániť majetok SČK pred jeho stratou, zničením alebo poškodením, najmä majetok, ktorý

mu bol zverený pri plnení úloh SČK,

f) platiť členské príspevky.

Zánik členstva v SČK

1. Členstvo v SČK zaniká vystúpením člena, zrušením členstva, úmrtím fyzickej osoby alebo

jej vyhlásením za mŕtvu a zánikom právnickej osoby.

2. Rozhodnutie o vystúpení z SČK člen písomne oznámi miestnemu spolku, v ktorom je

registrovaný. Individuálny člen oznámi svoje rozhodnutie o vystúpení z SČK územnému spolku,

v ktorom je registrovaný. Členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení.

3. Zrušiť členstvo možno členovi, ktorý:

a) hrubým spôsobom alebo opakovane poruší zákon o SČK alebo stanovy, najmä zneužije

znak alebo názov SČK alebo poškodí dobré meno SČK,

b) opakovane neplní povinnosti člena SČK, hoci na ich neplnenie bol písomne upozornený

a zároveň bol upozornený na možnosť zrušenia členstva,

c) neplatí členské príspevky najmenej dva roky za sebou.

4. O zrušení členstva rozhoduje zhromaždenie členov miestneho spolku, v ktorom je člen

registrovaný. Ak zhromaždenie členov miestneho spolku členstvo nezruší, hoci sú na to dôvody,

7

o zrušení členstva môže rozhodnúť miestne príslušná Územná rada SČK (ďalej aj len „územná rada“).

O zrušení individuálneho členstva rozhoduje územná rada územného spolku, v ktorom je člen

registrovaný. Ak územná rada členstvo nezruší, hoci sú na to dôvody, o zrušení členstva môže

rozhodnúť Prezídium SČK (ďalej aj len „prezídium“).

5. Proti rozhodnutiu o zrušení členstva sa člen môže odvolať. Ak o zrušení členstva rozhodlo

zhromaždenie členov miestneho spolku, odvolanie preskúma miestne príslušná územná rada. Ak

o zrušení členstva rozhodla územná rada, odvolanie preskúma prezídium. Ak o zrušení členstva

rozhodlo prezídium, odvolanie preskúma najvyššia rada.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Všeobecné ustanovenia

1. Základnými organizačnými jednotkami SČK sú miestne spolky, ktoré sa združujú

do územných spolkov.

2. Územné spolky sú vyššími organizačnými jednotkami SČK, ktoré v rozsahu ustanovenom

zákonom vystupujú v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesú samostatnú zodpovednosť z týchto

právnych vzťahov.

3. Osobitnými organizačnými jednotkami SČK sú Mládež SČK a Vodná záchranná služba

SČK.

4. Organizačnou jednotkou SČK je aj Ústredný sekretariát SČK (ďalej aj len „ústredný

sekretariát“).

Miestny spolok SČK

1. Miestny spolok tvorí najmenej päť členov. Nový miestny spolok zakladajú individuálni

členovia SČK na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej zároveň zvolia predsedu miestneho spolku.

V závislosti od počtu členov a rozsahu úloh miestneho spolku môže zhromaždenie členov zvoliť aj

ďalších členov výkonného orgánu (výbor). Miestny spolok vznikne dňom registrácie a zanikne dňom

zrušenia registrácie (ďalej aj len „registrácia“). Registráciu vykonáva miestne príslušný územný

spolok, ktorý vedie aj evidenciu miestnych spolkov.

2. V záujme efektívnejšieho plnenia úloh sa miestne spolky môžu zlučovať. Miestny spolok

môže rozhodnúť o svojom zrušení. Na zlúčenie a zrušenie miestneho spolku je potrebný súhlas

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Ak miestny spolok neplní svoje úlohy alebo porušuje

všeobecne záväzné právne predpisy alebo vnútorné predpisy SČK, územná rada príslušného územného spolku môže rozhodnúť o jeho zrušení.

3. Hlavným poslaním miestneho spolku je konkrétna účasť členov pri plnení úloh SČK.

Miestny spolok sa môže špecializovať na vybraný okruh činnosti. Miestnymi spolkami sú aj kluby

darcov krvi. Miestny spolok môže prijímať dary, ktoré sa dajú využiť na plnenie úloh SČK, je však

povinný zabezpečiť ich evidenciu a ochranu pred stratou, zničením alebo poškodením. Miestny spolok

nemôže zaväzovať SČK v majetkových veciach bez súhlasu územného spolku.

 

Orgány miestneho spolku SČK

1. Najvyšším orgánom miestneho spolku je zhromaždenie členov, ktoré sa schádza najmenej

raz za rok. Na rozhodnutie zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných

členov. Každý člen má jeden hlas. Na zlúčenie a zrušenie miestneho spolku je potrebný súhlas

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

2. Zhromaždenie členov prerokúva všetky základné otázky činnosti miestneho spolku, najmä

schvaľuje plán činnosti, volí delegátov na snem územného spolku, navrhuje kandidátov na voľbu

do územnej rady a ostatných orgánov SČK, rozhoduje o zlúčení s iným miestnym spolkom, rozhoduje

o zrušení členstva svojmu členovi, schvaľuje návrhy na udelenie ocenení. Zhromaždenie členov volí

predsedu (výbor) ako svoj výkonný orgán.

3. Predseda (výbor) zabezpečuje činnosť miestneho spolku medzi zhromaždeniami členov.

Predseda (výbor) zvoláva zhromaždenie členov podľa potreby, najmenej však raz za rok, alebo ak o to

požiada aspoň 1/3 členov miestneho spolku. Predseda (výbor) miestneho spolku vykonáva registráciu

uchádzačov o členstvo v SČK. Predseda (výbor) nemôže rozhodnúť o vylúčení člena.

4. Funkčné obdobie predsedu (výboru) je štvorročné a skončí zvolením nových. Zhromaždenie

členov môže predsedu (výbor) z funkcie odvolať. Predseda (člen výboru) sa môže svojej funkcie vzdať.