PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Výročná schôdza

Výročná schôdza MS SČK

Dňa 5. februára 2011 sa konala v priestoroch obecného úradu vo Vrbove výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského červeného kríža za účasti 32 členov. Pozvanie prijal starosta obce Vrbov Ing. Jozef Kovalčik a pozvaní hostia.

Program schôdze pozostával z nasledovných bodov:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti MS SČK
  4. Správa o hospodárení MS SČK
  5. Revízna správa MS SČK
  6. Vyhodnotenie darcovstva krvi
  7. Diskusia
  8. Plán činnosti a rozpočet na rok 2011
  9. Zápisnica a uznesenie
  10. Záver

Predseda MS SČK  Pavol Dilský slávnostne otvoril výročnú členskú schôdzu privítaním všetkých zúčastnených a podľa bodov programu sa prešlo k voľbe návrhovej komisie. Predsedom návrhovej komisie bol zvolený Ing. Peter Pirožek a členmi Mgr. Gabriela Dilská a Marta Maľaková.  Zloženie návrhovej komisie bolo schválené jednohlasne.

Následne predseda MS SČK Pavol Dilský oboznámil prítomných s činnosťou MS SČK za rok 2010 a zhodnotil miestne aktivity spolku. Ing. Katarína Bodyová prečítala správu o hospodárení a revíznu správu, kde neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení MS SČK.

Vyhodnotilo sa darcovstvo krvi a darcovia si prevzali ocenenia. Uvedená bola diskusia, do ktorej sa zapojil aj starosta obce Ing. Jozef Kovalčik, ktorý poďakoval MS SČK, všetkým členom a darcom krvi za ich aktivitu a činnosť a poprial veľa úspechov nasledujúcom roku.

Následne boli uvedené plán činnosti a rozpočet na rok 2011, ktoré boli všetkými členmi schválené jednohlasne.

Na záver predseda MS SČK poďakoval všetkým členom a pozvaným hosťom za účasť a všetkých srdečne pozval na malé občerstvenie.