PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Aktivity SČK

Ďakujeme

Týmto sa chceme poďakovať sponzorom, ktorý nás podporili pri organizovaní detského letného tábora, ktorý sa uskutočnil na farskom úrade vo Vrbove od 22.08.2011 – 27.08.2011.

Veľká vďaka pekárni Gros spol. s. r. o. Kežmarok

a pekárni B-Max Ľubica

ktoré nám poskytli  chlieb pre deti.

 

Ďalej ďakujeme spoločnosti Kaufland

ktorá nám prostredníctvom územného spolku SČK v Poprade poskytla sladké odmeny pre deti.

 

A samozrejme ďakujem územnému spolku SČK v Poprade, ktorý nám pomohol pri organizovaní a vyľadávaní sponzorov pre náš destský tábor.

 

Aktivity Slovenského Červeného kríža

Súťaže prvej pomoci – Hliadky mladých zdravotníkov I, II stupeň ZŠ (územné a regionálne kolá) a Družstvá prvej pomoci (územné, regionálne a celoslovenské kolá).

Do súťaži prvej pomoci sa zapájajú deti v okresoch na celom Slovensku prostredníctvom Územných spolkov SČK. Časový horizont na organizáciu súťaží je každoročne v období mesiacov máj – jún.

 

V roku 2009 boli súťaže – Územné kola Hliadok mladých zdravotníkov (HMZ)

 

Kampaň pre deti – Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc.

V rámci tejto celoeurópskej kampane podporenej Európskou komisiou sa organizujú rôzne aktivity venované výučbe detí I. a II. stupňa základných a stredných škôl ako aj dospelých. Do tejto kampane sú zapojení aktivisti, zamestnanci a dobrovoľníci Červeného kríža v celej Európe. V rámci Slovenska sa kampaň realizuje prostredníctvom 38 Územných spolkov SČK pričom zapojiť sa môže každý, kto má záujem pridať sa: školy, rodičia, lokálne komunity, organizácie zamerané na bezpečnosť na cestách, detské organizácie, súkromné organizácie /vrátane priemyselných korporácií/.

Vybrané aktivity, ktoré sa v rámci kampane realizujú: dni bezpečnej premávky na školách, bicyklové skúšky, distribúcia odrazových sklíčok, iniciácia prvej pomoci vo forme prednášok, aktivity v spolupráci s políciou na detských dopravných ihriskách.

 

Projekty – Evička nám ochorela a Evička a deti

Projekty sú zamerané na deti materských škôl (predškolského veku) a na deti v prvých ročníkoch ZŠ. Je to každoročná aktivita Slovenského Červeného kríža ktorej cieľom je realizácia zdravotno – výchovnej hry pre 5-6 ročné deti v materských školách. Tieto projekty vyhodnotil Štátny pedagogický ústav a Ministerstvo školstva SR ako veľmi kvalitné a potrebné.

 

•Akcie Červeného kríža – Svetový deň prvej pomoci, Svetový deň zdravia.

Počas septembrových dní sa na 38 územných spolkoch SČK na celom Slovensku organizujú aktivity (väčšinou v meste, v obchodných centrách – nácvik prvej pomoci a pod.) zamerané na osvetu v oblasti prvej pomoci.

Vybrané aktivity SČK:

- simulácie nehôd z reálneho života a ukážky PP na verejnom priestranstve, v obchodných domoch, športoviskách, kúpaliskách a pri iných spoločenských podujatiach (jarmoky, hody, mestské dni a pod.)

- televízne a rozhlasové prezentácie, propagácia Svetového dňa prvej pomoci v novinách

- ponuka rôznych súťaží a kvízov pre deti

- propagácia a ponuka kurzov prvej pomoci

- reťaz pomoci a humanity vždy druhá septembrová sobota v danom roku (celosvetová aktivita)

- prednášky o prvej pomoci na školách, miestnych obecných kluboch

 

• Akcie v spolupráci s mestom, políciou, rýchlou zdravotnou pomocou – Dni zdravia, akcie na školách, na dopravných ihriskách, mestské športové, kultúrne akcie, veľtrhy a výstavy.

Uvedené aktivity organizujú Územné spolky SČK, alebo sú prizývané k aktivitám organizovaním mestskými samosprávami. Slovenský Červený kríž sa každoročne zúčastňuje veľtrhu Agrokomplex a Autosalón v Nitre kde prezentuje širokej verejnosti svoje aktivity. Tieto dva veľtrhy sú jednými z najnavštevovanejších na Slovensku.

 

Svetový deň prvej pomoci 2010

 

Druhú septembrovú sobotu si každoročne národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca pripomínajú Svetový deň prvej pomoci. Motto tohtoročného dňa je „PRVÁ POMOC PRE VŠETKÝCH”.

 

Aj tridsaťosem územných spolkov Slovenského Červeného kríža sa najmä 11. septembra 2010, ale i celý mesiac, svojimi aktivitami pripojí k celosvetovému dňu. Počas osláv tohto dňa predvedú ukážky prvej pomoci, ošetrovanie najčastejších poranení detí i dospelých, poradia ako reagovať pri situáciách ohrozujúcich život či zdravie človeka. V niektorých regiónoch sa uskutočnia i mobilné odbery krvi.

 

Neraz práve jednoduchý, ale správne prevedený úkon či hmat, alebo ošetrenie môžu zachrániť to najcennejšie, čo máme – život. Čas strávený pri získavaní vedomostí ako poskytnúť prvú pomoc nie je nikdy časom strateným. To, čo sa naučíte, môže pomôcť vám, vašim najbližším, priateľom, ale aj náhodnému človeku v núdzi.