PrihláseniePrezentácia

TOPlist

Úlohy SČK

Úlohy Slovenského Červeného kríža

(1) Slovenský Červený kríž v súlade so Ženevskými

dohovormi a ich dodatkovými protokolmi a závermi medzinárodných

konferencií Červeného kríža a Červeného

polmesiaca plní v čase mieru a v čase vojny alebo

vojnového stavu6) najmä tieto úlohy:

a) pôsobí ako výlučne uznaná pomocná organizácia vojenských

zdravotníckych zariadení a zdravotníckych

útvarov7) a je výhradne oprávnený pripravovať

a vykonávať pomocnú vojenskú zdravotnícku službu;

na ten účel získava, registruje, organizuje a pripravuje

dobrovoľných zdravotníckych pracovníkov

b) podieľa sa na civilnej ochrane obyvateľstva; na ten

účel spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku

civilnej ochrany, môže poskytovať zdravotnú, záchrannú

a inú humanitárnu pomoc v prípade mimoriadnych

udalostí8) a núdzového stavu9) a na základe

zmluvy sMinisterstvom vnútra Slovenskej republiky

(ďalej len „ministerstvo vnútra“) plní ďalšie úlohy

ustanovené osobitným zákonom,10)

c) spolupracuje pri organizovaní, poskytovaní a sprostredkovaní

zdravotnej a záchrannej pomoci a organizuje,

poskytuje a sprostredkúva inú humanitárnu

pomoc pri mimoriadnych udalostiach a núdzovom

stave v postihnutých oblastiach aj mimo územia Slovenskej

republiky na základe výzvy alebo podnetu

príslušných štátnych orgánov, ako aj na základe

vlastného rozhodnutia,

d) pôsobí ako zložka integrovaného záchranného systému,

11)

e) je oprávnený uskutočňovať školenie a výučbu obyvateľstva

v poskytovaní prvej pomoci podľa osobitného

predpisu12) na základe akreditácie Ministerstva

zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len

„ministerstvo zdravotníctva“),

f) organizuje a zabezpečuje bezpríspevkové darcovstvo

krvi a odber krvných produktov na diagnostické

a liečebné účely na základe zmluvy s ministerstvom

zdravotníctva a v súčinnosti so zdravotníckymi zariadeniami;

túto pôsobnosť vykonáva najmä v spolupráci

s Národnou transfúznou službou Slovenskej

republiky,

g) pomáha orgánom štátnej správy na úseku zdravotnej

starostlivosti pri poskytovaní ďalších zdravotných

a záchranných služieb,

h) poskytuje sociálnu pomoc podľa osobitného

predpisu13) a v spolupráci a na základe zmlúv s Ministerstvom

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej

republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) a ďalšími

orgánmi štátnej správy na úseku sociálnej

pomoci, obcami a vyššími územnými celkami poskytuje

humanitárnu starostlivosť,

i) zabezpečuje pátraciu službu podľa Ženevských dohovorov

a ich dodatkových protokolov1) a príslušných

medzinárodných pravidiel; pri plnení tejto úlohy

sú Policajný zbor Slovenskej republiky, orgány

štátnej správy, obce a vyššie územné celky povinné

poskytnúť Slovenskému Červenému krížu pomoc a potrebné informácie

j) oboznamuje obyvateľstvo so základnými princípmi

Červeného kríža, so zásadami medzinárodného humanitárneho

práva, šíri myšlienky mieru, mierového

spolužitia, vzájomnej úcty a porozumenia medzi

ľuďmi, národmi a štátmi; na základe zmlúv s vysokými

školami14) a strednými školami15) sa podieľa na

organizovaní a uskutočňovaní výučby medzinárodného

humanitárneho práva,

k) oceňuje bezpríspevkových darcov krvi bronzovou,

striebornou, zlatou a diamantovou plaketou prof.

MUDr. Jána Jánskeho a medailouMUDr. Jána Kňazovického;

podrobnosti upravia Stanovy Slovenského

Červeného kríža (ďalej len „stanovy“),

l) oceňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí účinným

zásahoma nasadením vlastného života poskytli

pomoc iným fyzickým osobám, ktorých život bol bezprostredne

ohrozený,medailou „Za záchranu života“

a udeľuje občanom Slovenskej republiky ďalšie ocenenia

za celoživotný výkon dobrovoľnej služby v prospech

humanity; podrobnosti upravia stanovy,

m) poskytuje ďalšie všeobecne prospešné služby podľa

osobitného zákona.16)

(2) Slovenský Červený kríž zabezpečuje plnenie úloh

podľa odseku 1 prostredníctvom svojich zamestnancov

a dobrovoľníkov. Plnenie úloh podľa odseku 1 dobrovoľníkom

sa považuje na účely tohto zákona za iný úkon vo všeobecnom záujme.